Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója

1. Bevezetés

Az Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) Tájékoztató a 2016/679 számú Általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályaival összhangban készült.

A Tájékoztató kapcsán felmerülő kérdéseivel postán a TRV Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 5. címen, elektronikus levélben a gdpr-dpo@trvzrt.hu címen állunk rendelkezésére.

2. Adatkezelési esetkör leírása, az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a Társaság nyitott munkavállalói pozícióinak betöltésére alkalmas szakemberek azonosítása, jelentkezésre motiválása, a jelentkezők adatainak kezelése és értékelése, a pozícióra az ideális személy azonosítása, vele munkaszerződés feltételeiről megállapodás, szerződéskötés.
A tevékenység során a Társaság a jelentkező nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, értesítési címét, telefonszámát, e-mail címét, iskolai végzettségét, munkatapasztalatait, készségeit és képességeit, valamint nyelvtudását ismeri meg, kezeli.

Adatkezelés jogalapja I.

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6 cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti önkéntes hozzájárulás.

Adatkezelés időtartama I.

Az adatkezelés az adott pozíció betöltésétől számított 12. hónap vége (a pozíció esetében alkalmazott próbaidő vége) —azonban az érintett a hozzájárulását ezen időszak előtt és alatt bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei I.

A Társaság nyitott pozícióira alkalmas jelöltek azonosítása és a kiválasztási folyamat, valamint a nyitott pozíciók betöltése ellehetetlenülne, a jelöltek a döntésről nem kaphatnának értesítést, az alkalmas jelölt a számára pozitív döntésről nem kaphatna értesítést.

Adatfeldolgozó: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
Tevékenység: IT szolgáltatás

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók I.

Adatkezelés jogalapja II.

Az adott pozícióra vonatkozó döntést követően az adatkezelés jogalapja a Társaság Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pontja szerint a Társaság jogos érdeke, az egyenlő bánásmód elv Társaság általi betartásának bizonyíthatósága érdekében.

Adatkezelés időtartama II.

Az adatkezelés az adott pozícióra vonatkozó döntéstől kezdődik és a döntésről szóló tájékoztatásnak a jelölt általi átvételétől számított 3. év végéig tart.

Az adatkezelés elmaradásának lehetséges következményei II.

Az egyenlő bánásmód elv Társaság általi betartásának bizonyíthatósága erősen korlátozásra kerülne, esetlegesen ellehetetlenülne.

Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozók II.

Adatfeldolgozó: Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt.
Tevékenység: IT szolgáltatás

3. Adattovábbítás

Személyes adatait a jogszabályokban előírt hatósági adatszolgáltatásokon túl kizárólag az egyes adatkezeléseknél megnevezett adatfeldolgozók felé továbbítjuk.

4. Cookie adatkezelés

A honlapunk testre szabott és hatékony használata, valamint a minél teljesebb felhasználói élmény érdekében a honlap az Ön számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t (sütit) helyezhet el. A cookie-k (sütik) olyan azonosítók, amelyeket a honlapunk, vagy a cookie-t gyűjtő partner szervere az Ón által használt számítógépnek küldhet, hogy azonosítsa a honlapunkon tartózkodása alatt használt számítógépet, és tárolja a honlap használatára vonatkozó technikai adatokat (például az átkattintásokat, egyéb navigációs adatokat).

A legtöbb böngésző az alapbeállítás szerint automatikusan fogadja ezeket a cookie-kat (sütiket). A cookie-k (sütik) tárolása kikapcsolható, illetve annak beállítására is van lehetőség a böngészőben, hogy értesítést kapjon, mielőtt számítógépén cookie-t (sütit) tárolnak. Ezek a beállítások kizárólag a használt böngészőprogramra és számítógépre vonatkoznak, a cookie-k (sütik) beállításait és kikapcsolását számítógépenként és böngészőnkként külön-külön kell beállítani. A cookie-k (sütik) kikapcsolásával nem tudjuk garantálni a honlap valamennyi funkciójának megfelelő működését és teljes körű használatát.

5. Adatainak védelméről

Társaságunk és adatfeldolgozói a jogszabályi elvárások, a jelenlegi technológiai lehetőségek és azok bekerülési és üzemeltetési költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, különböző valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a megfelelő szintű információ, informatikai és adatbiztonság fenntartható legyen.

Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat

 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen,
 • hitelessége és hitelesítése biztosított legyen,
 • változatlansága és teljessége igazolható legyen,
 • az arra feljogosítottak számára a szükséges időben és módon, mértékben hozzáférhető legyen.

A Társaságunk által kezelt adatokat különböző intézkedésekkel védjük továbbá a nemkívánatos módosítás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen módosulás, megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Figyelmet fordítunk rá, hogy a Társaságunk különböző nyilvántartásaiban elektronikusan tárolt, kezelt adatállományok (kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi) közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is.

Tájékoztatjuk, hogy Társaságunk, mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására, valamint a jövőbeli hasonló incidens előfordulásának gátlására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst Társaságunk késedelem nélkül elemezni kezdi, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

6. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

 • személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés,
 • helyesbítéshez való jog,
 • adatkezelés korlátozása,
 • törléshez való jog,
 • hordozhatósághoz való jog,
 • tiltakozáshoz való jog,
 • hozzájárulás visszavonási joga.

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint Önnel szükségszerűen kommunikálnunk kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet egyébként is kezelünk Önről), valamint attól függően, milyen módon veszi fel velünk a kapcsolatot, az ügyfélszolgálatunkon, az iktató rendszerünkben, a Call Centerünk hívásrögzítőjében és/vagy az email fiókunkban elérhető lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza és megadott személyes adata(i), a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül megválaszoljuk.

7. Az Ön jogairól bővebben

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulását indoklás nélkül visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.

A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés.

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és
 • a következő információkról tájékoztassuk:
  • az adatkezelés céljai;
  • az Önről kezelt személyes adatok kategóriái;
  • információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;
  • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
  • az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
  • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
  • ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
  • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazunk ilyen eljárás —jelenleg nem), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.

A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat.
Amennyiben másképpen kívánja, kérjük, jelezze felénk.

Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog.

Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.

Törléshez - elfeledtetéshez való jog.

Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,
 • a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hoztuk az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni vagyunk kötelesek azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megtesszük az észszerűen elvárható lépéseket — ideértve technikai intézkedéseket — annak érdekében, hogy tájékoztassuk az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését. Főszabályként az Ön személyes adatait nem hozzuk nyilvánosságra.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset például a meglévő szerződés alapján történő szolgáltatás, vagy a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Ön felé követelésünk áll fenn és azt még nem teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erőjű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja, amit xml, JSON, vagy csv formátumban bocsátunk az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsuk.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. : e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk továbbá, hogy a jogainak vélelmezett megsértése esetén a lakóhelye vagy a Társaságunk székhelye szerinti bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

8. Egyéb rendelkezések

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk.

Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint, hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni továbbá, hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. teljes Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatója elérhető a www.trvzrt.hu honlapról.